PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:
1.1. pisemnie na adres: taniomeblujemy.pl Kornelia Polewska, ul. 21
Stycznia 20, 63-600 Kępno
1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@taniomeblujemy.pl;
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w
załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
„Odstąpienie od umowy”. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.
Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele
Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,
partii lub części albo (2) polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w
posiadanie pierwszego z Produktów;
3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa
się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że
sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu
jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 63-600 KĘPNO, 21
STYCZNIA 20
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy,
które obowiązany jest ponieść konsument:
8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na
wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje
prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od
wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy; (3) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)
w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są
napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli; (8) w której konsument wyraźnie
żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument
żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub
czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych
niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Link do formularza odstąpienia od umowy do pobrania tutaj